συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με το μεγάλο δίκτυο συνεργατών της, μπορεί να παρέχει νομικές συμβουλές στους πελάτες μας για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Πιο αναλυτικά, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στα παρακάτω:

Δημόσιο Δίκαιο

 • Παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Επίλυση ζητημάτων άμεσης και έμμεσης φορολογίας
 • Ενδικοφανείς προσφυγές
 • Κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Εταιρικό – Εμπορικό Δίκαιο

 • Συστάσεις – τροποποιήσεις – λύσεις καταστατικών εταιρειών
 • Σύνταξη συμφωνητικών
 • Συναλλαγές με τράπεζες
 • Διαπραγμάτευση δανείων
 • Αναχρηματοδοτήσεις – Ρυθμίσεις δανείων
 • Εμπορικά σήματα
 • Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας

Αστικό Δίκαιο

 • Επίλυση υποθέσεων οικογενειακού δικαίου
 • Επίλυση κληρονομικών υποθέσεων
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Εγγραφή – άρση προσημείωσης
 • Ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 ως ισχύει (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)
 • Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας
 • Διαπραγμάτευση και σύνταξη συμβολαίων αγοραπωλησίας
 • Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
 • Μισθωτήρια αστικής και επαγγελματικής στέγης
 • Επίλυση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών
 • Απαλλοτριώσεις