λογιστικές υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των πελατών μας, οι οποίες περιλαμβάνουν από τήρηση λογιστικών βιβλίων και εποπτεία λογιστηρίου μέχρι συστάσεις και μετατροπές εταιρειών. Πιο αναλυτικά, οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)
 • Σύνταξη και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
 • Εποπτεία λογιστηρίου
 • Υποστήριξη στην επεξεργασία και ερμηνεία μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών αναφορών και προϋπολογισμών
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη σε μισθολογικά - εργατικά θέματα
 • Σύνταξη, επεξεργασία και ανάλυση ενοποιημένων οικονομικών καταστά­σεων
 • Συνδρομή στην ίδρυση νομικών προσώπων
 • Υποστήριξη για την ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια εσωτερικών και φορολογικών ελέγχων
 • Συστάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων & Διοικητικών Συμβουλίων
 • Σύνταξη και επίβλεψη λογιστικών διαδικασιών
 • Ίδρυση εταιρειών και υποκαταστημάτων στο εξωτερικό
 • Συμφωνία και Αντιστοίχηση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου
  με το Λογιστικό Σχέδιο της αλλοδαπής μητρικής εταιρείας
 • Προσαρμογή του λογιστικού σχεδίου στις ιδιαίτερες
  ανάγκες κάθε επιχεί­ρησης