Φορολογικές Υπηρεσίες
Το φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο. Οι συνεργάτες μας μπορούν να παρέχουν έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση τόσο σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις και να καταρτίσουν ένα άρτιο φορολογικό πλάνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μερικές από τις φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι παρακάτω:

 • Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου
 • Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μίας επιχείρησης για όλα τα φορολογικά αντικείμενα
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύνταξη εμπορικών και φορολογικών οικονομικών καταστάσεων μίας επιχείρησης
 • Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχο
 • Φορολογικός σχεδιασμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Υποστήριξη ιδιωτών στη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Επεξεργασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ και λοιπών φόρων
 • Φορολογικές συμβουλές για διεθνή στελέχη και εργαζομένους στην αλλοδαπή
 • Σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής
 • Υποστήριξη στην εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα